Throwback Thursday: The Ridiculous before freshman year (of college)

Athens, Georgia. 08.20.06.

Athens, Georgia. 08.20.06.